Oskused

Projektifinantseerimine

Projektide finantseerimine on seotud infrastruktuuri ja tootmisvaldkonna projektide pikaajalise rahastamisega. Rahastamise kaasamine eeldab aga, et projektid on piisava põhjalikkusega ette valmistatud.

  • Erasektori investeerimisprojektide korral ei toimu finantseerimine mitte investori bilansi vaid projekti rahavoogude tagatisel. Omakapitali vajadus sõltub laenuandjate otsusest ning riskantsemate investeeringute korral nõutakse ka lisatagatisi. Nõustaja oskused projektide finantseerimise protsessis aitavad:
  • ärimudeli väljatöötamisel;
  • turu- ja majanduskeskkonna analüüsi läbiviimisel;
  • finantsprojektsioonide ja tasuvusarvutuste teostamisel;
  • äriplaani kokkupanemisel;
  • finantseerimisstrateegia väljatöötamisel;
  • läbirääkimistel finantseerijatega.
  • Euroopa Liidu ja teised abifondid kaasrahastavad avaliku huviga projekte lähtudes nende prioriteetsusest. Rahastamistaotluse ja selle osaks oleva tulu-kulu analüüsi ettevalmistamine eeldab kogemusi ning finantsnõustaja oskused on siin kindlasti abiks.

Abiprojekti hindamiseks kasutatavaid metoodikaid on võimalik rakendada ka näiteks erasektori poolt teostatavate, kuid suurt avalikku huvi ja mõju omavate projektide analüüsimisel. Samuti ka riigi investeerimisprojektide prioriteetsuse määramisel.

  • Era- ja avaliku sektori partnerlusprojektides ( kn. public private partnership ehk PPP) on riik teenuse tellijaks ning erapartneri ülesandeks on investeeringu teostamine, finantseerimine ja teenuse osutamine lepinguperioodi jooksul (nn elutsükli mudel). PPP-l on erinevaid vorme sõltuvalt erapartnerile üleantavate ülesannete ulatusest, lepingu lõpetamise tingimustest, tulude teenimise õigustest jm tingimustest.

Sõltumata PPP täpsest vormist on alati oluline põhjalik projekti ettevalmistamine, et tagada erasektori huvi hanke vastu, piisav konkurents ning tulemusena parima teenusepakkujaga lepingu sõlmimine. Kogenud finantsnõustaja oskused on vajalikud nii avalikule sektorile hanke ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks kui ka erasektorile pakkumise ettevalmistamiseks ja finantseerijatega läbirääkimisteks.