Referentsid

Vaidlused

Elektritootmise projekti sisemise tootluse määra arvutamine

Finantsakadeemia viis Eesti juhtiva keskkonnateenuste ettevõtte tellimisel läbi elektritootmise projekti sisemise tasuvuse määra arvutamiseks. Töö telliti seoses vaidlusega taastuvenergia toetuse põhjendatusest analüüsitavale projektile ning sellest tulenevale konkurentsimõjule elektritootmise tooraine valdkonnas.
Aeg: 05-07/2013

Varalise kahju hindamine vaidlusprotsessis

Arvutasime hooldusvaldkonnas tegutsevale ettevõttele tekitatud varalise kahju suuruse seoses ettevõtte sisulise majandustegevuse ülekandmisega juhtkonna ja enamusosaniku poolt. Hindamismeetodina kasutasime turumeetodit ning tulemuseni jõuti erinevate stsenaariumite tulemuste võrdluse kaudu.
Aeg: 09/2013

Väärtuse hindamine kahjus tekitamise vaidluses

Finantsakadeemia viis kohtu tellimusel läbi viimistlusmaterjalide müügi ja paigaldamisega tegeleva ettevõtte väärtuse analüüsi. Hindamistöö eripäraks oli asjaolu, et hinnang tuli anda tagasiulatuvalt aastasse 2010. Hindamismeetodina kasutasime turumeetodit.
Aeg: 07-08/2014

Intellektuaalse vara hindamine kohtuprotsessis

Finantsakadeemia hindas kohtu tellimusel pankrotis kirjastuse immateriaalse vara – küljendusfailid – väärtust. Tegemist oli unikaalse varaga ning töö teostamiseks küsiti eksperthinnanguid raamatute kordustrükkide potentsiaali kohta kirjastuste ja raamatumüüjate töötajatelt.
Aeg: 06-09/2014

Arvamus kapitali suurendamise viiside vaidluses

Finantsakadeemia avaldas arvamust krediidiasutuse omavahendite suurendamiseks kavandatud instrumentide sobivuse ja põhjendatuse kohta finants-majanduslikust seisukohast. Töö koostati kasutamiseks kohtumenetluses.
Aeg: 09-10/2014

Kinnisvara arendusprojekti hindamine vaidlusprotsessis

Finantsakadeemia hindas kinnisvaraarendaja saamata jäänud tulu kinnisvara arendusprojekti seiskamise tõttu ning arendusettevõtte väärtust arendamistegevuse jätkamise ning mittejätkamise korral. Hinnangud teostati tagasiulatuvalt aastatesse 2010 ja 2012. Töö koostati kasutamiseks kohtumenetluses.
Aeg: 09-11/2014

Saamatajäänud tulud kalkulatsioon

Finantsakadeemia viis ehitusmaterjalide maaletooja tellimusel läbi saamatajäänud tulu hindamise, seoses Tehnilise Järelevalve Ameti poolt tehtud ettekirjutusega, mis keelustas ühe peamise ettevõtte poolt imporditava toote müügi.

Aeg: 10/2015 – 02/2016

Spordikeskuse väärtuse hindamine

Seoses kohtuvaidlusega viis Finantsakadeemia läbi pankrotis oleva spordikeskuse varade väärtuse hindamise netovarade meetodil.

Aeg: 11-12/2016

Kahe ettevõtte osaluste hindamine

Seoses kohtuvaidlusega viis Finantsakadeemia läbi väikeste tanspordi- ja tekstiiliettevõtte osade (vastavalt 25% ja 72%) hindamise netovarade meetodiga.

Aeg: 12/2016-01/2017

Hindamistöö seoses vara jagamisega

Kohtu tellimusel hinnati ettevõtte 100% aktsiate turuväärtust, mis viidi läbi mitte-kontrolli eeldusel st eeldusel, et tsiviilasjas käsitletav ühisvara jagamine (kaasomand) ei ole seotud kontrolliva (üldjuhul üle 50% aktsiatest) osalusega ettevõttes.

Aeg: 12/2017-01/2018

Saamatajäänud tulu analüüs

Finantsakadeemia analüüsis jahiturismiga tegeleva ettevõtte saamatajäänud tulu seoses plaanitava Rail Baltic raudtee projektiga.

Aeg: 12/2017-2/2018

Korraldatud jäätmeveo hindade analüüs

Tallinna Jäätmekeskus pöördus eksperdi poole arvamuse saamiseks ettevõtte korraldatud jäätmeveo teenuste hinnakirja põhjendatuse analüüsimiseks ning selle vastavuse hindamiseks konkurentsiseaduse § 16 sätestatule seoses Konkurentsiameti ettekirjutusega.

Aeg: 01-03/2018

Kasiinoettevõtte väärtuse hindamine

Finantsakadeemia viis läbi kasiinoettevõtte aktsiate väärtuse analüüsi seoses vaidlusega väljaostu hinna üle.

Aeg:12/2018-01/2019

Saamatajäänud tulu analüüs pangale

Finantsakadeemia teostas rahvusvahelise panga tellimusel saamatajäänud tulu analüüsi seoses transpordiettevõttele antud laenu teenindamata jätmisega.

Aeg: 03-04/2019

Hinnang aktsiakapitali vähendamise põhjendatusele

Finantsakadeemia teostas analüüsi seoses vaidlusega, mis oli seotud juhtiva kinnisvaraarendaja aktsiakapitali vähendamisega.

Aeg: 03-04/2019

Hinnang transpordiettevõtte väärtusele

Finantsakadeemia andis hinnangu transpordiettevõtte varade väärtusele seoses käimasoleva lahutusprotsessiga.

Aeg: 07-08/2019

Eksperthinnang litsentsitasu väärtusele

Finantsakadeemia andis hinnangu võimalikule litsentsitasu väärtusele, mille tekkimise aluseks oli kliendilt ärisaladuse omastamine.

Aeg: 01-02/2020

Eksperthinnang tekitatud kahju suurusele

Finantsakadeemia hindas kahju suurust, mille tekitas ajakirjanduses avaldatud artikkel Eesti juhtivale esteetilise ja üldkirurgia kliinikule.

Aeg: 04-05/2020

Hotelli saamatajäänud tulu hindamine

Finantsakadeemia hindas Tallinna vanalinnas asuva uue hotelli saamatajäänud tulu seoses hoone ehituse venimisega.

Aeg: 05-07/2020