Oskused

Analüüsid ja konsultatsioonid

Otsustusprotsessides on tihtilugu vaja informatsiooni, mille ettevalmisse on otstarbekas kaasata majanduseksperdid. Finantsakadeemia saab teid aidata erinevates finants- ja majandusanalüüsidega seotud küsimustes. Klientideks võivad olla kohalikud omavalitsused, riigiasutused, äriettevõtted ja kolmanda sektori üksused. Peamised valdkonnad on järgmised:

Arengukavad ja strateegiad. Eelkõige nende finantsmajanduslikud osad sh makromajanduslik keskkond, otsene ja kaudne finants- ning sotsiaalmajanduslik mõju, riskianalüüs, SWOT jms. Unikaalne on meie kogemus Eestis sisend-väljund raamistikul põhinevate mõjuanalüüside läbiviimisel, mis võimaldab hinnata kavandatud projektide/meetmete mõju rahvamajandusele laiemalt.

Regulatsioonid ja poliitikakujundus. Avalikule- kui ka erasektorile regulatsiooni mõju analüüs eelkõige finantsmajanduslikust seisukohast. Siia kuuluvad ka hinnaregulatsioonide kujundamine, olulise turujõuga seotud analüüsid ja avaliku sektori valdkondade rahastamispõhimõtted. Finantskirjaoskusele lisanduvad teadmised ja kogemused sellistes tugevalt reguleeritud valdkondades nagu energeetika, veemajandus, jäätmekäitlus, tervishoid ja transport.

Turuanalüüsid. Majanduskeskkonna analüüs turule sisenemiseks, rahavoo  prognooside koostamine, riskianalüüs.

Tegevuspõhine juhtimisarvestus ja motivatsioonisüsteemid. Juhtimisarvestuse ja motivatsiooniskeemide (n. töötajate optsiooniskeemid) väljatöötamine.