Referentsid

Analüüsid & uuringud

Ülikooli kulumudel seoses kõrgkoolide rahastamisreformiga

Finantsakadeemia analüüsis Tallinna Ülikooli tellimusel eelarvevahendite suurust ja jaotust seoses kõrgkoolide rahastamise reformiga. Osalesime Tallinna Ülikooli õpperahastuse töörühma töös ning aitasime välja töötada eelarvevahendite jagamise põhimõtteid. Analüüsi käigus koostati finantsmudeli eelarvevahendite jaotamiseks Tallinna Ülikooli instituutide vahel.
Aeg: 01-04/2013

Kliinilise Seksuoloogia Kompetentsikeskuse tasuvusanalüüs

Finantsakadeemia viis koostöös MTÜ-ga Eesti Abikeskused läbi analüüsi kliinilise seksuoloogia kompetentsikeskuse käivitamiseks Eestis. Finantsakadeemia ülesandeks oli finantsanalüüsi läbiviimine ja rahastamisvõimaluste analüüs. Töö tellijaks oli Sotsiaalministeerium.
08/2013-04/2014

Viljandi haigla teenusepõhine strateegia

Finantsakadeemia koostas seoses Viljandi haigla funktsionaalse arengukava ja teenustepõhise strateegia väljatöötamisega haigla finantsmudeli. Töö teostati koostöös OÜ-ga HealthIN.
Arg: 01-04/2014

Energiamajanduse arengukava majandusmõjude analüüs

Finantsakadeemia andis majandusmõjude hinnangu Eesti energiamajanduse arengukavale. Koostati finantsmudel, mis integreeris erinevad energiamajanduse valdkonna (nii tootmine kui tarbimine) ekspertidelt saadud sisendid ning sisend-väljund raamistikku kasutades hindas kavandatud meetmete mõjud. Finantsakadeemia tegutses projektis projektijuhina, kaasates meeskonda erinevate asutuste spetsialiste. Töö tellijaks oli Riigikantselei koos Arengufondi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Arengukava materjalidega saab tutvuda lehel: www.energiatalgud.ee.
Aeg: 12/2013-05/2014

Apteekide ressursikasutuse analüüs

Finantsakadeemia viis Eesti Apteekide Ühenduse tellimusel läbi Eesti apteegisektori ressursside kasutuse ja piisavuse analüüsi finants-majanduslikust aspektist lähtuvalt. Analüüsi käigus kaardistati apteekide ressursid, ressursikasutuse probleemid ja nende põhjused. Töö eesmärgiks oli välja selgitada, milline on optimaalseim ressursikasutus apteegisektoris tervikuna ja eraldivõetuna linnaapteekides.
Aeg: 06-09/2014

Laevandussektori konkurentsivõime analüüs

Finantsakadeemia teostas Eesti laevandussektori konkurentsivõime tugevdamise programmi raames finantsanalüüsi. Töö hõlmas arvutusmetoodika väljatöötamist konkurentsivõimeliste maksumäärade leidmiseks laevandussektori ettevõtete ja tööjõu maksustamisel. Samuti maksupaketi laiema majandusmõju hindamise ja stsenaariumite analüüsi. Mudel võimaldas välja tuua hinnangud sisemajanduse kogutoodangu, tööhõive ja väliskaubanduse saldo muutuste osas. Töö tellijaks oli Arengufond koostöös Veeteede Ametiga.
Aeg: 05-09/2014

Veesektori tasuvusanalüüside metoodika

Finantsakadeemia töötas koos Väärtusinsener OÜ-ga välja uue perioodi veemajanduse projektide tasuvusanalüüsi metoodika ning koostas finantsmudeli põhja analüüsi läbiviimiseks. Metoodikat kasutatakse toetuste taotlemiseks. Töö tellijaks oli Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Aeg: 08-11/2014

Biometaani arengukava majandusmõjude hindamine

Finantsakadeemia teostas Eesti biometaani valdkonna arengukavale majandusmõjude hindamise. Koostasime majandusmõjude hindamise arvutusmudeli, mis võimaldab arvutada biometaani tootmise ja müügiga seotud majandusmõjusid ning võimaldab sealhulgas hinnata mõju Eesti sisemajanduse koguproduktile, tööhõivele ja väliskaubandusele. Töö tellijaks oli Arengufond.
Aeg: 01-02/2015

Kliimapoliitika majandusmõjude analüüs

Finantsakadeemia analüüsis Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Arengufondi tellimusel arengudokumendi „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ rakendumisega kaasnevaid majandusmõjusid. Majandusmõjude hindamiseks kasutati mh rahvamajanduse sisend-väljund raamistikul põhinevat metoodikat.

Aeg: 07-11/2015

Päästeameti finantseerimisvajaduse analüüs

Uuringu “Päästeameti finantseerimise mõju tõhusa päästevõimekuse tagamisele, sh organisatsiooni jätkusuutlikkusele, telliti Siseministeeriumi ja Päästeameti poolt eesmärgiga saada ülevaade Päästeameti rahastamise hetkeseisust ning PÄA tegevuse jätkamise võimalustest olemasoleva rahastamistaseme jätkumisel.

Aeg: 05-10/2016

Prügilate sulgemise rahalise tagatise analüüs

Uuringu „Prügilate rahalise tagatise suuruse arvutamise, kogumise ja säilitamise analüüs“ tellis Keskkonnaministeerium. Uuringu eesmärk oli töötada välja ettepanekud prügilate rahalise tagatise arvutamise, kogumise ja säilitamise põhimõtete muutmiseks, et tagada käitajate kohustuste täitmine prügilate sulgemisel ja järelhoolde perioodil.

Aeg: 08-11/2016

Puidu kasutusest saadava lisandväärtuse analüüs

SA Erametsakeskus tellitud analüüs annab tervikliku ülevaate Eesti metsaraie ning puidukasutuse seostest tähtsamate makromajanduse näitajatega. Analüüs teostati metsamajanduse esmaste tegevusalade lõikes: metsamajandus, puidutööstus ja paberitööstus.

Aeg: 11/2015-02/2016

Erametsade majandamise kattetulu analüüs

Uurimistöö oli SA Erametsakeskus tellimusel tehtud neljas järjestikune erametsade majandamise tulusust ehk kattetulu analüüsiv töö. Kattetulu arvestuse abil saab võrrelda erinevate toodete tasuvust ning planeerida sissetulekuid.

Aeg: 11/2015-04/2016

Metsanduse maksusüsteemi uuring

Uuring teostati Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tellimusel. Tellija otsis võimalusi metsa- ja puidusektori panuse suurendamiseks Eesti lisandväärtusesse ja maksutuludesse ning tootlike ja elujõuliste metsade kasvatamise ning nende mitmekesise ja tõhusa kasutamise suurendamiseks. Sellega seoses analüüsiti uuringu käigus Eesti maksusüsteemi muutmise võimalusi metsa- ja puidutööstussektori konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Aeg: 02-06/2016

Bioenergia säästlikkuse nõuete mõju analüüs

Finantsakadeemia juhtis suuremat projektimeeskonda, mis uuris Riigikantselei tellimusel bioenergia säästlikkuse tagamise süsteemi rakendamise mõju.  Tellija eesmärk oli hinnata bioenergia säästlikuks kasutamiseks rakendatavate võimalike meetmete majanduslikku mõju metsandus- ja energeetikasektoritele.

Aeg: 12/2016-02/2017

Kulutõhusamate kliimapoliitika meetmete analüüs

Uuringu tellijaks oli Keskkonnainvesteeringute Keskus koostöös Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Rahandusministeeriumiga. Uuringu  eesmärk oli välja selgitada meetmed, mis on kõige kulutõhusamad ja sotsiaalmajanduslikult soodsamad Eesti kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021‑2030.

Aeg: 07/2017-03/2018

Aktsiisivabastusega kütuse metsamajanduses kasutamise analüüs

Analüüsi tellis Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit seoses ettepanekutega lubada kasutada erimärgistatud diiselkütust metsanduse tegevusaladel.

Aeg: 09-11/2017

Kulutõhusamate kliimameetmete analüüs

SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus alltöövõtjana teostas Finantsakadeemia valitud sektorite – energia koostootmine, transport, sõnnikumajandus, bioenergia – kliimapoliitika raames seatud emissioonide piiride mõju analüüsi.

03-05/2018

Tegevuspõhise kulumudeli ülevaatamine

Finantsakadeemia viis koos KPMG Baltics AS-iga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi Optiva AS-i tegevuspõhise kulumudeli põhjendatuse analüüsi ning poliitikamuudatuste mõju hinnangu.

Aeg: 02-07/2018

Energiatõhususe ja taastuvenergia direktiivide mõju analüüs

Töös keskenduti Eesti energiamajanduse energiasäästu ja taastuvenergia eesmärkide täitmise mõjude hindamisele. Eesmärgid tulenevad Euroopa Liidu energiatõhususe ja taastuvenergiadirektiividest. Töö tellija oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Aeg: 02-08/2018

Tegevuspõhise kulumudeli väljatöötamise toetamine

Finantsakadeemia toetas koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga kolme ministeeriumit üleminekul tegevuspõhisele kuluarvestusele. Töö tellija oli Rahandusministeerium.

Aeg: 01/2018-01/2019

Sotsiaalmaksu miinimumkohustuse regulatsiooni muutmise mõjuanalüüs

Finantsakadeemia viis koostöös Turu-uuringute AS-iga läbi plaanitava maksuregulatsiooni muudatuse mõjuanalüüsi. Töö tellija oli Riigikantselei koostöös Rahandus- ja Sotsiaalministeeriumiga

Aeg: 12/2018-10/2019

Kliimaambitsioonid 2050 meetmete analüüs

Finantsakadeemia analüüsis koostöös Stockholmi Energiainstituudi Tallinna üksusega kliimaneutraalsuse saavutamiseks vajalike meetmete mõju ja maksumusi Riigikantselei tellimusel.

02/2019-09/2019

Puuetega inimeste organisatsioonide uuring

Finantsakadeemia analüüsis koos OÜ Baltic ID puuetega inimeste organisatsioonide tegevuse jätkusuutlikkust ning tõhustamise võimalusi. Töö tellijateks olid Sotsiaalministeerium ning Eesti Puuetega Inimeste Fond.

03/2019-10/2019

Energiatõhususe meetmete analüüs

Finantsakadeemia viis koos alltöövõtjatega läbi uuringu seoses Eesti energiamajanduse energiasäästu meetmetega. Töö tellija oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning see telliti seoses mis Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi 2012/27/EL ja Energialiidu juhtimisraamistiku määruse ülevõtmisega.

02/2020-07/2020